רבי חיים חזקיהו מדיני - הגאון "שדי חמד"  

הגאון "שדי חמד" - ר' חיים חזקיהו מדיני, המכונה החח"מ, נולד בירושלים בחשוון תקצ"ג (1882). עוד בצעירותו גילה כשרונות גדולים וכל מכריו ומיודעיו ניבאו לו גדולות. רבנו נתפרסם לאחר כתיבת ספרו הידועה "שדי חמד". הגאון ה"שדי חמד" היה עניו וצנוע ובעל מידות נעלות ביותר. לאחר מותו של הרי"ף זצ"ל עבר לכהן כרב ראשי בעיר האבות. עם בואו לחברון הקים את הישיבה שנודעה בשם "שדי חמד" בבית הגביר רומנו.
הגאון ר' חיים חזקיהו מדיני המכונה החח"מ היה ידוע במעשי הצדקה והחסד שהיה מרבה לעשות. גם בעיני ערבים היה הגאון "שדי חמד" נערץ ובעוברו ברחוב היתה שוררת דומיה וכולם היו לוחשים "הנה, זה חכם היהודים". הגאון היה ממעט בשינה ובזמנו הפנוי היה מדובב פרקי תהילים תוך כדי הילוכו.
משמלאו לו 70 שנה חלה ונפל למשכב, גדולי רבני ירושלים התפללו לרפואתו וטובי הרופאים טיפלו בו וחברון כמרקחה... בערב חנוכה תרס"ה עלה הגאון למרומים.